Data Protection

Data Protection

 

1.1. Inleiding

Als websitebeheerder verwerken wij ook persoonlijke gegevens. Hieronder geven wij u

een overzicht van deze verwerkingen, evenals uw rechten en andere belangrijke informatie die moet worden verstrekt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In het kader van uw bezoek aan onze website kunt u op elk gewenst moment het volgende privacybeleid raadplegen, opslaan en afdrukken.

 

1.2. Verantwoordelijke

De persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is:

 

Alliance Medical BV

Piet Mondriaanplein 13

NL-3812 GZ Amersfoort

T: +31 33 4543020

F: +31 33 2774272

Email: info[at]alliancemedical.eu

 

 

1.3. Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming houdt bij ons toezicht op de gegevensbescherming. Als u vragen hebt over de privacy bij ons of uw gegevens die door ons worden verwerkt, kunt u contact met hem opnemen:

 

Dr.-Ing. Martin H. Ludwig

Lindenstraße 59

45894 Gelsenkirchen

E-Mail: dsb[at]ing-buero-ludwig.de

Tel: 0234 / 51 69 90 – 0

 

1.4. Welke gegevens verwerken we wanneer u onze website bezoekt en waarom doen we dat

Een bezoek aan onze website is in regel mogelijk zonder directe opgave van persoonlijke gegevens. U hoeft tijdens het bezoek niet in te loggen met uw naam, enz. Maar er zijn ook situaties waarin persoonlijke gegevens worden verwerkt:Het interne deel van onze website is alleen bereikbaar na registratie. Als u toegang tot dit deel hebt, vindt u verdere informatie over lokale gegevensverwerking in dit interne deel. En als u geen toegangsrechten hebt en persoonlijke gegevens invoert in het aanmeldingsformulier, worden die gegevens verwerkt. In dit geval verwerken we uw gegevens om de toegangsrechten te verifiëren en onze infrastructuur te beschermen tegen aanvallen.

Als u uw gegevens invult in ons contactformulier (meestal uw contactgegevens en uw verzoeken aan ons), zullen wij die gegevens – en wel uitsluitend – bewerken met het doel uw verzoek te verwerken. Voor dit doel zijn de gegevens vereist.

Als de gegevens vereist zijn voor het contacteren in functie van de uitvoering van een contract met u of als het de bedoeling is om een contract met u te sluiten, dan resulteert dit in de rechtmatigheid van de gegevensverwerking. Als het bij louter contact blijft, is dit het gevolg van de perceptie vanlegitieme belangen. Omdat het beantwoorden van uw verzoek in ons belang is en u dit verzoek hebt ingediend, kunnen we ervan uitgaan dat u niets tegen deze verwerking hebt.

Maar er zijn ook gegevens die u automatisch aan ons verstrekt wanneer u onze website bezoekt.

Aan de ene kant is dit uw IP-adres. Zonder het IP-adres kunnen we de website niet in uw browser weergeven. Daarnaast verzendt u of uw browser, de zogenaamde verwijzer, wanneer u onze website oproept via een link. We kunnen hier zien op welke link u hebt geklikt. U kunt dit voorkomen door onze pagina niet via een link op te roepen, dus niet op een link klikken, maar de pagina rechtstreeks in de browser invoeren. Daarnaast verzendt u technische gegevens over uw browser en uw computer: Welke browser u gebruikt, welk besturingssysteem, hoe groot uw monitor is, enz.

Aan de ene kant verwerken we deze gegevens (het IP-adres) om u de website te kunnen tonen. Aan de andere kant loggen we de opgeroepen websites (uw IP-adres wordt hierbij ingekort en geanonimiseerd) om de bezoeken statistisch te evalueren en om onze website te verbeteren: Welke delen van onze website zijn populair, welke minder. Op deze manier evalueren we ook de verwijzer om advertenties, die op onze website gelinkt staan, te optimaliseren. Vooral inzake de verwijzer kan het zijn dat persoonlijke gegevens van u hierbij betrokken zijn en dus aan ons worden doorgegeven. We hebben hier geen invloed op en evalueren deze gegevens niet persoonlijk. U de website

tonen en eveneens de website optimaliseren, is ons legitieme belang.

Wij delen uw informatie ook niet met derden. Hierop zijn echter een paar uitzonderingen:

  • U hebt ons gevraagd om de gegevens te delen,
  • U hebt ons iets gevraagd dat vereist dat uw gegevens worden gedeeld,
  • Het is noodzakelijk voor het legitieme belang dat de gegevens worden gedeeld. In dit geval weegt onze functionaris voor gegevensbescherming af of u er misschien een probleem mee kunt hebben.

Als u er zoals gebruikelijk geen probleem mee hebt, mogen we de gegevens ook dan delen. Een voorbeeld is een criminele aanval op onze servers. Hier moeten we de tijdelijk relevante uittreksels van de logbestanden doorgeven aan de onderzoeksautoriteiten. De enige die hier een probleem mee zal hebben, is de criminele aanvaller. En criminelen worden niet beschermd in hun doen en laten.

  • En er is de uitzondering dat we de gegevens bij wet moeten verzenden.

We vragen u om niet meer gegevens in te dienen dan nodig is voor de respectievelijke aangelegenheid. Daardoor helpt u ons om te voldoen aan het principe van gegevensminimalisatie en doelbeperking. Gegevens die niet (langer) nodig zijn voor een aangelegenheid, worden in principe onmiddellijk verwijderd.

Houd er rekening mee dat we ernaar streven om elk type gegevensoverdracht te beveiligen door middel van SSL-codering. Deze beveiliging is echter niet zonder hiaten, zodat het risico van onbedoelde openbaarmaking van gegevens niet volledig kan worden uitgesloten. Een automatische besluitvorming zoals profilering vindt niet plaats.

 

1.5. En hoe zit het met cookies enz.?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw systeem en wiens inhoud bijv. aan ons wordt overgedragen. Ze kunnen verschillende doelen vervullen. Er kan bijvoorbeeld via u een winkelwagentje worden beheerd, of men kan u herkennen als een bezoeker van een website.

Er zijn andere technieken die vergelijkbare functies bieden: ID’s in de URL of “Browser-vingerafdrukken”.

We gebruiken deze technieken om technische redenen voor administratie, dus bijv. om de door u gemaakte instellingen (zoals de lettergrootte van de weergave) op te slaan.

We gebruiken deze technieken ook om een bezoeker te herkennen tijdens zijn bezoeken om onze website te verbeteren: Als bezoekers ons regelmatig opnieuw bezoeken, hebben we natuurlijk een goed aanbod – als ze onze website maar één keer bezoeken en niet terugkomen, dan moeten we iets ondernemen. Deze gegevens zijn niet persoonlijk, we kunnen u als bezoeker hier niet identificeren.

U kunt voorkomen dat cookies worden gecreëerd door een bepaalde instelling van uw browser aan te passen.

Informatie hierover is meestal te vinden in de handleiding van uw browser.

Het voorkomen van het creëren van cookies kan leiden tot het niet functioneren van sommige functies van onze website.

 

1.6. Website analyse: WordPress.com Stats

Deze website maakt gebruik van WordPress.com Stats, een tool voor  bezoekersstatistieken die wordt beheerd door Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, VS, met behulp van de trackingtechnologie van Quantcast Inc., 201 3rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103-3153, VS. WordPress.com-Stats maakt gebruik van zogenaamde  “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt opgeslagen op een server in de VS. Het IP-adres wordt onmiddellijk na verwerking en voorafgaand aan de opslag geanonimiseerd. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt bezwaar aantekenen tegen het verzamelen en gebruiken van gegevens door Quantcast met effect voor de toekomst, door op de link “Klik hier om u af te melden” te klikken en zo een opt-out-cookie in uw browser te plaatsen: http: // /www.quantcast.com/opt-out. Als u alle cookies op uw computer verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

 

1.7. Uw rechten als betrokken persoon

U hebt op elk moment het volledige recht op informatie van ons over de vraag of en welke persoonlijke gegevens van u door ons of een ander persoon voor welk doel dan ook verwerkt of onthuld worden. U hebt te allen tijde het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en onwettig verwerkte gegevens onmiddellijk te verwijderen. Bovendien kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aanvragen als enerzijds de voortzetting van de verwerking niet langer legitiem is, maar anderzijds een onmiddellijke verwijdering nog niet is vereist {bijvoorbeeld} als de juistheid wordt betwist, maar dit eerst nog moet gecontroleerd worden).

Als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze op elk gewenst moment – natuurlijk alleen voor de toekomst – intrekken.

 

1.8. Wijzigingen

Juridische, economische en technische ontwikkelingen kunnen een aanpassing van dit

privacybeleid vereisen. We zullen u tijdig op de hoogte stellen van de bijgewerkte versie

via onze website.

 

2. Tekst van artikel 13 van de AVG:

Verplichting om informatie te verstrekken bij het verzamelen van persoonlijke gegevens over de betrokken persoon

1. Als persoonlijke gegevens van de betrokken persoon worden verzameld, informeert de

verantwoordelijke de betrokken persoon op het moment van het verzamelen van dergelijke gegevens over het volgende:

1.1. de naam en de contactgegevens van de verantwoordelijke en, indien van toepassing,

van zijn vertegenwoordiger;

1.2. indien van toepassing, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;

1.3. de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt,

en de rechtsgrondslag voor de verwerking;

1.4. als de verwerking berust op Artikel 6 Paragraaf 1 Sectie f, de legitieme

belangen die door de verantwoordelijke of een derde partij

worden nagestreefd ;

1.5. in voorkomend geval de ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonlijke

gegevens en

1.6. indien van toepassing, de intentie van de verantwoordelijke om de persoonlijke gegevens over te dragen aan een derde land of internationale organisatie, evenals de aanwezigheid of afwezigheid van een adequaatheidsbesluit door de commissie of, in geval van overdrachten krachtens artikel 46 of artikel 47 of artikel 49 paragraaf 1 sectie 2 verwijzen naar de passende of redelijke garanties en de mogelijkheid een kopie hiervan te krijgen of waar ze beschikbaar zijn.

2. Naast de informatie waarnaar in paragraaf 1 wordt verwezen, verstrekt de verantwoordelijke van de betrokken persoon op het moment dat deze informatie wordt verzameld, de volgende aanvullende informatie ter beschikking, die noodzakelijk is om een eerlijke en transparante verwerking te waarborgen:

2.1. de periode waarin de persoonlijke gegevens worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die periode;

2.2. het bestaan van een recht op informatie van de verantwoordelijke voor de respectievelijke persoonlijke gegevens, alsmede rectificatie of schrapping of beperking van de verwerking of van het recht om bezwaar te maken tegen verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

2.3. als de verwerking is gebaseerd op artikel 6 , paragraaf 1 sectie a of op  artikel 9 , paragraaf 2 sectie a, het bestaan van een recht om de toestemming te allen tijde te

herroepen , zonder dat de wettigheid die voortvloeit uit de toestemming tot het herroepen van de verwerking wordt beïnvloed;

2.4. het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

2.5. Of het verstrekken van persoonlijke informatie wettelijk of contractueel is vereist, of dat een overeenkomst moet worden gesloten, of de betrokken persoon de persoonlijke informatie moet verstrekken en welke mogelijke gevolgen de niet-verstrekking heeft en

2.6. het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering volgens artikel 22 paragraaf 1 en 4 en – tenminste in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

3. Als de verantwoordelijke van plan is de persoonlijke gegevens te verwerken voor een ander doel dan waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld, verstrekt hij de betrokken persoon informatie over deze verdere verwerking van informatie over dit andere doel en alle andere relevante informatie voorafgaand aan die verdere verwerking volgens paragraaf 2.

4. De paragrafen 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing indien en voor zover de betrokken persoon reeds over de informatie beschikt.